Privacyverklaring

Faresa BV hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens (zie: beroepsgeheim).

Faresa BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Eigenaar en verantwoordelijke voor de verwerking

Faresa BV met maatschappelijke zetel te Boerenkrijgsingel 44 bus 0.02, 3500 Hasselt en KBO- nummer 0819.967.031 (hierna ‘Faresa’) is eigenaar van de producten en diensten en verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

U aanvaardt uitdrukkelijk dat zelfs indien de verzamelde gegevens betrekking hebben op uw gezondheid, de verwerking ervan niet noodzakelijkerwijze wordt doorgevoerd onder de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Faresa verzekert dat zij voor wat zulke gezondheidsgegevens betreft een verhoogde discretie en omzichtigheid aan de dag zal leggen.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Faresa BV
Boerenkrijgsingel 44 bus 0.02
3500 Hasselt
info@faresa.be 

 

Toepassingsgebied

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle producten en diensten die Faresa levert.

 

Welke persoonsgegevens verzamelt Faresa

De hieronder genoemde persoonsgegevens geven een globaal overzicht van het soort gegevens dat Faresa verzamelt en verwerkt om haar producten en diensten te verlenen (zie: inhoud en vorm van patiëntendossier):

 • Persoonsgegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer, en andere contactgegevens, socio-demografische factoren zoals leeftijd, geslacht, nationaliteit, partnerrelatie, gezinssamenstelling, opleidingsniveau, beroep, werk en geboortedatum, en algemene informatie over uw relatie met uw werkgever;
 • Gegevens over gezondheid: informatie over uw welzijn, lichamelijke en geestelijke gezondheid, risicosituaties en risicogedragingen en andere gezondheidsgerelateerde of context-gegevens;
 • Gegevens over gebruik: tijdens uw gebruik van de e-mental health toepassingen van Faresa slaan de servers die ten behoeve van Faresa worden gehost door derden, op basis van uw IP-adres(sen) of op enigerlei andere wijze (al dan niet automatisch) informatie op over uw gebruik en het toestel waarop u gebruikt maakt van de producten en diensten van Faresa.

Faresa verwerkt uw persoonsgegevens op een van de volgende verwerkingsgronden, afhankelijk van de doeleinden:

 • Faresa verwerkt uw gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst.
 • Faresa verwerkt uw gegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
 • Faresa verwerkt uw gegevens om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
 • Faresa BV verwerkt uw gegevens voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van openbaar gezag dat aan Faresa is toegekend.
 • Faresa verwerkt uw informatie voor de gerechtvaardigde belangen die worden nagestreefd door Faresa of door een derde, behalve wanneer de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene (u) die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.
 • Als er geen andere rechtsgrondslag van toepassing is, verwerkt Faresa uw gegevens nadat u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden die in dit document worden beschreven en / of de privacyverklaring of geïnformeerde toestemming van de geleverde dienst of product.

Als betrokkene kunt u weigeren of ervan afzien om persoonsgegevens te verstrekken, of in bepaalde gevallen bent u mogelijk verplicht om de persoonlijke gegevens te verstrekken. Het weigeren of afzien van het verstrekken van de vereiste persoonlijke gegevens kan bepaalde gevolgen hebben voor de uitvoering of levering van diensten of producten die door Faresa worden geleverd, waarbij het verzamelen van persoonlijke gegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die nodig is om een contract aan te gaan.

 

Doeleinden: waarvoor verzamelt en verwerkt Faresa uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten einde de volgende producten en diensten te kunnen verlenen:

 • Het aanbieden van een Employee Assistance Program
 • Het aanbieden van e-mental health toepassingen
 • Het uitvoeren van welzijnsbevragingen
 • Het aanbieden van workshops, webinars en trainingen
 • Het bieden van adequate hulp
 • De terugkoppeling naar de werkgever van geanonimiseerde en geaggregeerde informatie (m.i.v. informatie over het gebruik) om preventieve maatregelen op de werkvloer mogelijk te maken

Faresa kan uw persoonsgegevens anonimiseren en de geanonimiseerde informatie verder verwerken voor statistische doeleinden, wetenschappelijk onderzoek en productverbetering, in overeenstemming met de oorspronkelijke doeleinden waarvoor de informatie werd verzameld. Voor wat betreft het gebruik voor wetenschappelijke doeleinden, worden de gegevens steeds anoniem verwerkt en vertrouwelijk opgeslagen. De data worden enkel bekeken en anoniem verwerkt door Prof. Dr. Nele Jacobs, haar medewerkers en stagiairs of onderzoeksstudenten. Herkenbaarheid van de individuele deelnemer is onmogelijk. De werkwijze van Faresa werd goedgekeurd door o.a. de ethische commissie van Universiteit Maastricht (ECP-148-10_01_2015).

In bepaalde gevallen kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt in een geautomatiseerd besluitvormings- of profileringsproces.

In bepaalde gevallen kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld. In dat geval zal Faresa u voorafgaand aan die verdere verwerking informatie verstrekken.

Faresa zal de bescherming van data "by design & by default" of in de vroege fase van ontwikkeling van diensten en producten op vanzelfsprekende wijze inbedden, zoals dit vereist is in de GDPR wetgeving. De nodige privacymaatregelen zullen ingebouwd worden op een gebruiksvriendelijke manier in de standaardinstellingen van de tools. 

 

Het bewaren van gegevens

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen vanaf de ontvangst ervan en gedurende een periode van maximaal 30 jaar om ons in staat te stellen efficiënt contact met u op te nemen en de continuïteit van onze diensten te verzekeren (zie: bewaartijd van een dossier). Wij verzamelen geen andere gegevens over u dan hierboven beschreven.

Ter bescherming van de persoonsgegevens die zich onder onze controle bevinden, passen we een beleid, regels en beveiligingstechnieken toe geheel in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake de bescherming van de privacy in het rechtsgebied van de producten en diensten. De veiligheidsmaatregelen zijn bedoeld om elke onbevoegde toegang, ieder onjuist gebruik of iedere openbaarmaking, onbevoegde wijziging en onwettige vernietiging of elk onopzettelijk verlies te voorkomen.

 

Wat bij een data-lek?

Indien een medewerker van Faresa een inbreuk op een persoonsgegeven vaststelt of vermoedt, zoals volgende data-lekken: 

 • Hacking / phishing / ransomware;
 • offline datalek (papierbak, printer,...)
 • e-mail verzonden naar foutief e-mailades;
 • Diefstal of verlies usb-stick;
 • diefstal of verlies van papieren dossier;
 • diefstal of verlies van gsm, laptop, tablet;
 • vermindering of wegvallen van toegankelijkheid (v.b. uitvallen van de server)

dient volgende procedure nageleefd te worden:

 • Fase 1: interne melding: de medewerker die een (mogelijk) datalek constateert, meldt dit onmiddellijk en uiterlijk binnen de zes uur na het ontdekken ervan aan de persoon of personen die binnen Faresa zijn aangeduid als DPO. Deze melding gebeurt via e-mail. De medewerker vermeldt in zijn e-mail minstens: 1) de aard van het datalek (v.b. verlies, geen toegang meer, inbreuk op vertrouwelijkheid); 2) over welke persoonsgegevens het gaat; 3) de mogelijke oorzaak (v.b. hacking, verlies, diefstal)
 • Fase 2: beoordeling, overleg en registratie in intern register: de persoon die is aangeduid als DPO bekijkt de melding na ontvangst meteen en maakt een boordeling in functie van de aard van het lek en de betrokken persoonsgegevens, de oorzaak en de gevolgen van het datalek. Deze procedure geldt tevens indien een verwerker Faresa op de hoogte heeft gebracht van een datalek. De DPO bepaalt of er sprake is van een eerste hypothese, namelijk geen datalek / geen persoonsgegevens / geen risico's of een tweede hypothese risico's voor de betrokkenen of voor betrokken partijen. Indien de tweede hypothese geldt, dan wordt overgegaan naar fase 3.
 • Fase 3: melden aan de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Indien een risico wordt vastgesteld voor rechten en vrijheden van de betrokkenen, wordt het datalek door de DPO en na overleg met een lid van het managementteam gemeld aan de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit gebeurt via het formulier zoals voorzien op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/professioneel/acties/datalek-van-persoonsgegevens). De melding gebeurt onverwijld en niat later dan 72 uur na kennisname. Indien de melding later gebeurt of slechts gedeeltelij, wordt dit gemotiveerd. De melding bevat de verplichte gegevens zoals voorzien in artikel 33 Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien het datalek geen hoge risico's inhoudt voor de rechten en de vrijheden van betrokkenen, neemt de procedure hier een einde. In het tegenovergesteld geval, wordt overgegaan naar fase 4.
 • Fase 4: mededeling aan de betrokkenen. Bij een hoog risico voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen, wordt het datalek in principe onverwijld meegedeeld aan die etrokkenen zelf. Deze mededeling bevat overeenkomstig artikel 34 Algemene Verordening Gegevensbescherming een omschrijving, ind duidelijke en eenvoudige taal, van de aard van het datalek, de waarschijnlijke gevolgen ervan en de maatregelen die het datalek moeten verhelpen en de gevolgen ervan moeten vermijden of verminderen. Bij elk datalek wordt het nodige gedaan voor het uivoeren van de noozaekelijke maatregelen en de DPO ziet toe op een correcte uitvoering en waakt over verdere opvolging en zorgt voor de nodige rapportering die overgemaakt wordt aan het leidinggevend orgaan van Faresa.

 

Wat zijn uw rechten?

Mocht u van mening zijn dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, of wenst u uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens, dan hebt u het recht van inzage (zie: recht op inzage), recht op rectificatie (zie: recht op verbetering), en het recht op gegevenswissing (zie: vernietiging van een dossier).

Als betrokkene kan je je rechten uitoefenen door contact op te nemen met Faresa:

Faresa BV
Boerenkrijgsingel 44 bus 0.02
3500 Hasselt
info@faresa.be 

In het geval dat u een klacht wenst in te dienen over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens, dan kan u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer of DPO) via de bovenstaande contactgegevens. De functionaris voor gegevensbescherming onderzoekt uw klacht en werkt samen met u om de kwestie op te lossen.

Mocht u nog steeds van mening zijn dat uw persoonsgegevens niet volgens de wetgeving verwerkt werden, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

 

Cookies

Tijdens uw Gebruik kunnen er ook kleine tekstbestanden, zogenaamde 'cookies', automatisch worden gedownload op de computer, het mobiel apparaat of enig ander apparaat dat u aanwendt om onze Toepassingen te gebruiken.

 

Wat is een cookie?

De term ‘Cookies’ behelst alle minibestanden die voorlopig worden opgeslagen op de werkpost van de bezoeker of de server van een Toepassing, en uittreksels bevatten van informatie die tijdens een berichtenuitwisseling tussen de internetgebruiker en de server – die op zijn beurt met het “web” verbonden is – werd overgedragen of gegenereerd. Cookies zijn dus in feite de sporen zijn van de dialoog die heeft plaatsgevonden tussen de internetgebruiker en de server. Of nog anders gezegd, het zijn stukjes informatie die worden opgeslagen op uw toestel door de server die het onderhoud en de werking van de Toepassing verzorgt. Cookies slaan een eenvoudige, aselecte identificatiecode op uw computer op.

De cookies op uw toestel worden beheerd door uw webbrowser.

 

Uw toestemming

Tenzij wanneer deze worden geplaatst met als uitsluitend doel om de verzending van een communicatie via een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren of om een uitdrukkelijk door u gevraagde dienst te leveren wanneer dit hiervoor strikt noodzakelijk is, zal het gebruik van Cookies steeds uw voorafgaande toestemming vereisen.

Bij het downloaden, installeren of gebruiken van een Toepassing, stemt u er dan ook mee in dat Faresa informatie op uw toestel opslaat en toegang krijgt tot informatie van uw toestel. In het bijzonder gaat dit over informatie zoals technische informatie over het toestel, het nummer ervan, mobiele applicaties op het toestel, naam van het toestel, e-mailadres geïnstalleerd op het toestel, relevante identificators van het toestel, OS versie, naam telecomoperator, telefoonnummer en SIM kaart nummer. U aanvaardt bovendien ook dat het (geïnformeerd) verder surfen (“further browsing”), zal aanzien worden als een positieve actie waarmee u uw toestemming geeft.

 

Waarom gebruiken wij cookies?

Cookies stellen ons in de eerste plaats in de gelegenheid om u een betere en meer gepersonaliseerde dienstverlening en gebruikservaring te bieden. Ze maken het ook mogelijk om meer te weten te komen over de manier waarop een Toepassing werkt. In sommige gevallen worden uw voorkeuren opgeslagen, zodat uw Gebruik beter afgestemd kan worden op uw wensen. De verzamelde gegevens worden tevens gebruikt om anonieme statistieken op te maken en om de kwaliteit van de website te verbeteren.

Aan de hand van Cookies krijgen we informatie over het aantal bezoeken aan de website, de datum en tijd van de bezoeken, de websites waarnaar wordt doorgeklikt, enzovoort.

Tot slot worden Cookies (desgevallend) ook op uw toestel opgeslagen in het kader van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring.

In geen geval zal Faresa Cookies voor andere doeleinden gebruiken of aan derden overmaken, zonder uw voorafgaande toestemming te hebben bekomen.

Cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie en het is dus niet mogelijk een persoon te identificeren aan de hand van zijn cookie-gegevens. Cookies identificeren uitsluitend het toestel dat wordt gebruikt om de Toepassing te bekijken.

 

Welke soorten cookies worden gebruikt voor onze Toepassingen?

Op de Toepassing(en) wordt gebruik gemaakt van Cookies voor:

 • Verbinding en authenticatie als geregistreerd lid; en       
 • Opslag van voorkeuren.    

In geen geval worden Cookies verzameld die betrekking hebben op gezondheidsgegevens of gevoelige informatie.

 

Hoe kan ik cookies beheren?

Iedere deelnemer kan zich verzetten of zijn of haar toestemming te allen tijde intrekken door de installatie van een Toepassing te onderbreken of een reeds gedownloade en geïnstalleerde Toepassing te verwijderen van zijn of haar toestel.

Bijkomend heeft u nog verschillende andere mogelijkheden om de cookies te beheren. Door de instellingen van uw webbrowser aan te passen, kan u uw navigatie op het internet wijzigen alsook de toegangsvoorwaarden voor bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen. U kunt er ook altijd voor kiezen om alle cookies uit te schakelen, of uw wensen ten aanzien van cookies te wijzigen via de hieronder beschreven middelen.

De instellingen van uw webbrowser:

Per browser gelden andere cookie-instellingen. U kunt ervoor kiezen om uw browser zo in te stellen dat cookies worden opgeslagen op uw werkstation of dat deze helemaal worden verwijderd, hetzij stelselmatig of op basis van afzender.       

U hebt ook de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u telkens wordt gevraagd of u cookies wilt accepteren of afwijzen, nog voordat een cookie wordt opgeslagen op uw computer.

Wij willen u er echter wel op wijzen dat bepaalde types cookies cruciaal zijn voor de werking van bepaalde, via een Toepassing aangeboden diensten. Dit is bijvoorbeeld het geval als u probeert om toegang te krijgen tot inhoud of diensten waarvoor identificatie is vereist.

De configuratie is per browser verschillend. Dit wordt beschreven in het Help-menu van uw browser, wat u zal toelaten te weten op welke wijze u uw wensen met betrekking tot cookies kunt aanpassen.  

De procedure voor elke browser wordt beschreven in de onderstaande handleidingen:

 

Hoelang bewaart Faresa de Cookies?

De gegevens verzameld a.d.h.v. Cookies worden maximaal twee jaar bewaard. Indien u geen Cookies wenst, kan u deze zoals hierboven bepaald, via uw browser weigeren.

 

Hyperlinks

Een Toepassing kan links naar websites van derden bevatten voor uw gemak en ter informatie. Als u op deze links klikt, verlaat u de Toepassing van Faresa. Faresa is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor het privacybeleid op zulke websites die kunnen verschillen van het beleid van Faresa. Wij onderschrijven of vertegenwoordigen evenmin websites van derden. De persoonsgegevens die u wenst te verstrekken aan niet-gelieerde derden vallen niet onder de Privacyverklaring en het privacybeleid van Faresa. We raden u aan om het privacybeleid te raadplegen van de ondernemingen waaraan u uw persoonsgegevens verstrekt.

Sommige andere ondernemingen kunnen ervoor kiezen om hun persoonsgegevens met Faresa te delen; deze communicatie wordt beheerst door het privacybeleid van die derde.

 

Herzieningen van deze privacyverklaring

De verwerking van persoonsgegevens kan evolueren onder invloed van verschillende factoren zoals veranderende regelgeving, technische ontwikkelingen en wijzigingen van verwerkingsdoeleinden. Om u daarover te informeren, publiceert Faresa op geregelde tijdstippen een geactualiseerde versie van deze privacyverklaring.

 

 

 


Disclaimer

Algemeen

Huidige voorwaarden zijn van toepassing op alle personen die zich toegang verschaffen en gebruik maken van de Burn-OutAid (BOA) app, de Faresa Digital Tools (FDT) app en/of e-learningmodules (ELF) (hierna de ‘Toepassing/Toepassing(en)’).

De Toepassingen zijn een uitgave van:

Faresa BV  
Boerenkrijgsingel 44 bus 0.02,          
3500 Hasselt   
KBO nr. 0819.967.031          
011 75 80 55         
info@faresa.be  

Door een Toepassing van Faresa te gebruiken (hierna het ‘Gebruik’), erkent de gebruiker de volgende voorwaarden te hebben gelezen en integraal, onvoorwaardelijk en uitdrukkelijk in te stemmen met de inhoud ervan.

Tenzij anders aangegeven, verwijst 'Faresa' op onze Toepassingen naar Faresa BVBA, met maatschappelijke zetel te Boerenkrijgsingel 44 bus 0.02, 3500 Hasselt en KBO-nummer 0819.967.031, en desgevallend de vennootschappen, logo's, bedrijfsnamen en/of handelsmerken van de ondernemingen die direct of indirect verbonden zijn met Faresa.

De informatie op deze website wordt periodiek gewijzigd. Faresa behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op deze Disclaimer. U wordt dan ook verzocht deze pagina regelmatig te consulteren.

 

Gebruiksrichtlijnen

 Door een Toepassing te gebruiken, verklaart u zich akkoord om:

 • Geen handelingen te stellen die het gebruik van die Toepassing door andere gebruikers belemmeren, of die de veiligheid van deze Toepassing verstoren
 • Geen virussen of andere schadelijke bestanden te uploaden op een Toepassing
 • Geen gebruik te (proberen) maken van de account, het paswoord of het systeem van een andere gebruiker zonder machtiging van Faresa.

Indien u wenst in te loggen op een Toepassing als geregistreerd gebruiker, dient u onze privacyverklaring (zie hierboven) na te leven, en u te allen tijde te gedragen als een zorgvuldig lid van de Faresa-gemeenschap. Met betrekking tot de gegevens die u aan Faresa toevertrouwt, verklaart u uitdrukkelijk:

 • dat deze geen logo’s of andere elementen bevatten die worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten of persoonlijkheidsrechten (bijvoorbeeld portretrecht, recht op goede naam) van derden, en
 • dat deze niet op de één of andere wijze strijdig zijn met de openbare orde, de goede zeden of andere rechten van derden.

Als geregistreerd gebruiker vrijwaart u Faresa tegen alle vorderingen van derden gebaseerd op de niet-naleving van bovenvermelde verklaring. Faresa kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor materiaal dat haar door gebruikers wordt toevertrouwd.

 

Afsluiten van de persoonlijke toegang

Faresa heeft het recht om de toegang tot haar Toepassingen voor een gebruiker af te sluiten in volgende gevallen:

 • bij onrechtmatig gebruik door de gebruiker van een Toepassing,  
 •  bij overtreding van de voorwaarden vervat in deze Disclaimer,
 • indien Faresa dit nuttig of noodzakelijk acht voor de veiligheid van het systeem, of om haar belangen of die van de gebruiker, of andere gebruikers te vrijwaren,
 • ingeval van mededeling door de gebruiker aan Faresa van het verlies of de diefstal van de persoonlijke log in en het paswoord, of van elk misbruik of vermoeden van misbruik van de persoonlijke log in en het paswoord door een derde.

Faresa gaat ervan uit dat de inhoud van de op de Toepassing geplaatste berichten of bestanden van enigerlei aard uitgaat van de gebruiker en overeenstemt met zijn wil, behalve indien de gebruiker Faresa op de hoogte heeft gebracht van verlies of misbruik van zijn persoonlijke log in.

 

Onbeschikbaarheid van Toepassingen

Faresa behoudt zich het recht voor de dienstverlening via haar Toepassingen op te schorten voor onderhoud of om aanpassingen of verbeteringen aan te brengen aan het systeem.

Faresa behoudt zich ook het recht voor haar Toepassingen, de persoonlijke log in alsook de veiligheidsmaatregelen te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer de evolutie van de techniek en de veiligheidssystemen, of de evolutie van de toepasselijke wet- en regelgeving dit vereist.

Faresa geeft geen garanties voor de goede werking van haar Toepassingen en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of voor een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van Faresa of voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van Faresa. De inhoud van een Toepassing (links inbegrepen) kan te allen tijde, geheel of gedeeltelijk, zonder aankondiging of kennisgeving offline worden gehaald, aangepast, gewijzigd of aangevuld.

Aansprakelijkheid

Informatie op de Toepassingen

De informatie op onze Toepassingen is algemeen en desgevallend commercieel van aard. De informatie is niet uitputtend. Ondanks onze redelijke inspanningen kan het voorkomen dat de informatie niet nauwkeurig of actueel is, of dat zij niet van toepassing is op de omstandigheden van een welbepaald geval. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of omissies (anders dan een bedrieglijke voorstelling van zaken) op een Toepassing.

Alle beslissingen die u neemt op basis van de informatie op een Toepassing vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid. Faresa onttrekt zich aan iedere aansprakelijkheid voor een verlies of een schade die direct, indirect of anderszins uit het gebruik van een Toepassing of de daarin opgenomen informatie voortvloeit. Het voorgaande geldt ongeacht de aard van het verlies of de schade.

Het dient in het bijzonder benadrukt te worden dat de Burn-OutAid (BOA) app en de Faresa Digital Tools (FDT) app geen begeleiding aanbiedt voor vormen van psychopathologie al dan niet gepaard gaande met suïcidaliteit, doch gericht is op een risico-inschatting voor o.a. burn-out en digitale self-management via smartphone.

Voor e-learningmodule (ELF) geldt in het bijzonder dat informatie verstrekt wordt met betrekking tot symptomen in de vorm van psycho-educatie en zelfhulp in de vorm van e-learning. Het is echter geenszins de bedoeling om een duidelijke diagnose te stellen en een consult bij een hulpverlener te vervangen. De website is dan ook in geen geval gericht aan een klinische populatie, aangezien deze hen mogelijk niet de nodige ondersteuning biedt.

Verder zijn de Toepassingen steeds gericht tot de volwassen bevolking (d.i. 18 jaar of ouder).

 

Gebruik van de Toepassingen

Wij zijn niet verplicht de informatie op onze Toepassingen up te daten. Niettegenstaande, is Faresa volledig vrij om een Toepassing op ieder ogenblik, geheel of gedeeltelijk, offline te halen en te wijzigen, zonder dat enige voorafgaande kennisgeving of aankondiging vereist is.

Bovendien biedt Faresa geen enkele garantie voor wat betreft de goede werking van de Toepassingen. Ongeacht de oorzaak, kunnen wij dus niet aansprakelijk worden gesteld voor de gebrekkige werking van of de ontoegankelijkheid van een Toepassing.

In geen geval is Faresa aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, alsook voor beschadiging aan apparatuur, programmatuur of andere activa van de gebruiker.

 

 

Intellectuele eigendomsrechten op de toepassingen

De inhoud van en de gegevens die kunnen worden gedownload van de Toepassingen zijn allemaal beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals, doch zonder echter beperkt te zijn tot het auteursrecht en de naburige rechten, het merkenrecht, het octrooirecht en de rechten op handelsnamen, logos, tekeningen, modellen, software, databanken en uitvindingen, evenals de aanvragen tot dergelijke rechten (hierna ‘Intellectuele Eigendomsrechten’). De Intellectuele Eigendomsrechten behoren steeds toe aan Faresa of derden waarmee Faresa de nodige afspraken heeft gemaakt.

Het is uw verantwoordelijkheid dat u zich houdt aan alle bestaande wetten ter bescherming van de Intellectuele Eigendomsrechten. Bijgevolg, verbindt u zich ertoe u te onthouden van iedere mogelijke inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten van Faresa of van de hierboven vermelde derden.

Tenzij en voor zover uitdrukkelijk en op dwingende wijze toegelaten bij wet, of tenzij u de schriftelijke voorafgaande toestemming van Faresa verkrijgt, is elk hergebruik van een Toepassing voor niet-commerciële en/of commerciële doeleinden ten strengste verboden.

Op eenvoudig verzoek van Faresa, zal u onmiddellijk een einde stellen aan iedere reproductie of andere exploitatie van de voormelde Intellectuele Eigendomsrechten. Zonder onze uitdrukkelijke toestemming mag u de Toepassing niet insluiten noch een link maken naar een andere dan de startpagina (zie hieronder).

Op 16/04/2015 werd BOA E-Learning Faresa (ELF) geregistreerd bij I-depot.

 

 Gebruik van hyperlinks

De Toepassingen kunnen hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden. Wanneer we een hyperlink verstrekken naar de website van een derde, is dat omdat we te goeder trouw geloven dat deze website relevante informatie bevat of kan bevatten met betrekking tot onze Toepassingen. De aanwezigheid van dergelijke hyperlinks betekent niet dat Faresa de betreffende website(s) heeft geanalyseerd of deze website(s) of de inhoud ervan goedkeurt. In sommige gevallen kan een hyperlink u ook naar de website van een derde leiden die meningen bevat die strijdig zijn met meningen uitgedrukt in een van onze Toepassingen, of anderszins door Faresa geuit. 

Wijzelf, noch onze dochterondernemingen, zijn verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites, met inbegrip van alle websites via welke u toegang hebt verkregen tot een van onze Toepassingen, alle websites tot welke u toegang zou hebben gekregen via een van onze Toepassingen, evenals alle websites waar wij, zelfs onrechtstreeks, naar zouden verwijzen op een onze Toepassingen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke websites of links. Wij verklaren uitdrukkelijk geen zeggenschap te hebben over de inhoud of andere kenmerken van iedere andere website die aan een derde toebehoort. Bijgevolg zijn wij niet aansprakelijk voor de schade die te wijten is aan de inhoud of de kenmerken van zulke websites. 

In het geval dat uzelf een hyperlink naar een van onze Toepassingen zou willen voorzien, dient u steeds voorafgaand een verzoek per mail te richten naar Faresa: info@faresa.be. Alzo mogen de pagina's van een Toepassing niet in de pagina's van een andere website worden opgenomen.

 

Bijkomende informatie  

Wij bespreken graag met u de implicaties van elke onduidelijkheid. Stuur ons een e-mail met uw vragen op: info@faresa.be.

De persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Faresa. Voor alle informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens kan u onze privacyverklaring lezen (zie bovenaan).

 

Nietige of ongeldige bepalingen

Mocht enige bepaling in dit document om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar worden verklaard, dan zal een dergelijke bepaling los te maken zijn van de overige bepalingen die geldig blijven, voor zover toegestaan door de wet. Voor wat betreft de ongeldige bepaling, aanvaardt u dat deze zal vervangen worden door een nieuwe bepaling die de wil van de partijen zoveel als mogelijk benadert, en toch binnen de grenzen blijft van hetgeen de wet toelaat.

 

Toepasselijk recht

Het gebruik van onze Toepassingen en de gegevens die ervan zijn gedownload, worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschillen die voortvloeien uit uw gebruik van een Toepassing, zijn de hoven en rechtbanken van Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd.

 

Vraag, feedback of compliment? Laat het ons weten via info@faresa.be

Voor Wie?

Kinderen Volwassenen Organisatie of werknemers

Het Faresa-team

Meer mensen

Het laatste nieuws

Echte getuigenissen

 • Ansell

  Brussel

  Ansell, een wereldspeler op vlak van veiligheidskledij, heeft onze digitale tool voor burn-out screening en aanpak ingezet in hun Brusselse hub.
 • Universiteit Hasselt - IMOB

  Hasselt

  We onderzoeken of we een app voor de preventie en behandeling van depressie kunnen ontwikkelen die rekening houdt met de vernauwing van het gedragsrepertoire (sociaal en fysiek) en dit op basis van locatie!
 • Crosscare

  Turnhout

  Samen met zorgactoren zoals huisartsen, het ziekenhuis van Turnhout en Licalab gaan we onze prescreening slaap verbeteren en uittesten in patiŽntengroepen uit die regio. Thomas More Hogeschool is betrokken.
 • Orde Van Vlaamse Balies

  Brussel

  Faresa rondde net de analyse welzijn voor Orde van Vlaamse Balies af. Deze analyse was erop gericht om zicht te krijgen op het welzijn van de pleitende advocaat. Een dynamisch risico-beheersysteem komt eraan.
 • Aperam

  Genk

  Aperam koos voor een uitrol van onze digitale tools voor hun werknemers in samenwerking met hun interne medische dienst. Een mooi staaltje van multidisciplinair en innovatief werk.
 • AG Health Partner

  Brussel

  AG Health Partner heeft Faresa als partner gekozen om mee te werken aan hun wellbeing platform. De kennis die Faresa sinds 2013 heeft opgebouwd wordt toegepast in dit project.
 • Weygers

  Hasselt

  Weygers investeert in opleidingen voor hun personeel met betrekking tot welzijnsbevordering. Volgende thema's komen aan bod: stress en burn-out, leiderschap, slaap,... en dit tijdens aangename lunchpauzes.

Faresa Hasselt
011/75 80

Faresa Brussel
011/75 80 55